eo

Privacyverklaring van de vereniging Esperanto 3000 vzw

Als vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover, of hierover contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Esperanto 3000
Karekietenlaan 14,
BE 3010 Kessel-Lo
privateco@esperanto3000.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, en leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Esperanto 3000 vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en op volgende rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Deelname aan betalende activiteiten of activiteiten waarbij voorafgaande inschrijving verplicht is of gewenst (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van ons tijdschrift en de elektronische nieuwbrief (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privè contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, ...)
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal (foto's, video's, opnames, ...)

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze webstek, persoonlijk contact, ...). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van onze overkoepelende vereniging, de Vlaamse Esperantobond.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Uitzonderingen hierop zijn

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor aankondiging van activiteiten)

Het gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens is het niet publiceren van gerichte foto's van u, en het niet ontvangen van ongevraagde aankondigingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan externe dienstverleners.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de Vlaamse Esperantobond (de VEB zelf en andere plaatselijke groepen)
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, ...)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Esperanto 3000 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
   Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
   agd-gda@privacycommision.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Esperanto 3000 vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze aanpassing zullen wij een aankondiging doen op onze webstek.